Opći uvijeti najma smještaja

Opći uvijeti najma smještaja

1. Ponuda
Tuirstička agencija Fortis Travel Junior posreduje između Gosta i iznajmljivača i osigurava Gostu smještaj prema ponudi dostupnoj na stranicama www.fortis-travel.com i u određenom terminu, osim u slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile kao što su rat, požar, poplava, štrajk, smrt iznajmljivača ili članova njegove najuže obitelji, terorističke akcije, potres ili slično.
Turistička agencija Fortis Travel Junior , Tina Ujevića 72 , 21 220 Trogir, Hrvatska, OIB: 55173215974 osigurava istinitost podataka o smještajnim jedinicama kao što su slike i podaci vezani uz karakteristike smještajnih jedinica koje se dostupne na internet stranicama – www.fortis-travel.com

2. Rezervacija i plaćanje
Upiti za rezervacije primaju se elektroničkim putem ili putem obrasca dostupnim na stranicama www.fortis-travel.com U upitu gost je dužan navesti sve potrebne podatke ( datum dolaska i odlaska, broj odraslih i broj djece, te datum rođenja djece, kontakt : e-mail adresa, broj telefona i posebni zahtjevi – ukoliko ih ima). Za potvrdu rezervacije potrebno je da Gost, u roku od 3 radna dana od trenutka prihvaćanja ponude, uplati akontaciju u iznosu od 20% do 35% od ukupne cijene smještaja ( postotak određuje agencija ovisno o odabranoj ponudi). Nakon primitka uplate , agencija ispostavlja Gostu voucher sa svim potrebnim informacijama. Ostatak iznosa Gost plaća na dan dolaska direktno Vlasniku smještajnog objekta.
Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom akontacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju.

3. Cijena smještaja i drugih usluga
Cjene smještaja objavljene na web stranicama agencije Fortis Travel Junior vrijede za određenu smještajnu jedinicu i izražene su u eurima.Cjene te uključuju: dnevni najam smještajne jedinice, posteljinu, ručnike , opremljenu kuhinju (osim ukoliko se ne radi o najmu soba bez uporabe kuhinje) s potrebnim posuđem i priborom za kuhanje, potrošnju vode, struje, eventualno plina te završno čišćenje apartmana. Boravišna pristojba je uključena u cijenu apartmana. Za boravak u sezoni ( srpanj i kolovoz )koji je kraći od 5 nočenja cijena smještajne jedinice se uvečava za dodatnih 30%
Posebne usluge koje pruža smještajni objekat , a koje nisu uključene u osnovnu cijenu ( npr. usluge prehrane, iznajmljivanje sportskih terena, osim ako nije drukčije navedno), Gost plaća posebno.
Fakultativne usluge koje pruža agencija ( npr. izleti, usluga lokalnog vodiča), a koje nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice, plaćaju se direktno u agenciji u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.
U slučaju promjene cijene određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije, agencija ima obavezu odmah obavijestiti Gosta o tome, te mu poslati novi obračun. Za Goste koji su uplatili akontaciju, agencija jamči da će preostali dio biti obračunat po osnovi prijašnje kalkulacije po kojoj je gost rezervirao određenu smještajnu jedinicu.
Naše cijene ne uključuju putno osiguranje od rizika na putovanju kao i za cijelo vrijeme boravka u smještajnoj jedinici. Preporučamo ugovoriti putno osiguranje preko Vaše domicilne osiguravajuće kuće.

4. Kategorizacija i opis usluga Ponuđene smještajne jedinice standardizirane su prema službenoj kategorizaciji Ministarstva Turizma Republike Hrvatske te Županijskog ureda za turizam u vrijeme izdavanja dozvole za iznajmljivanje smještaja .
Svaki gost mora biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu. Gost imat će na dan dolaska čiste plahte i ručnike. Za goste koji ostaju duže od jedne sedmice će biti obavljana izmjena plahti, ručnika i kuhinjskih krpa u dogovoru sa Vlasnikom ( uglavnom jednom sedmično ili po potrebi)
Na dan dolaska u privatni smještaj gosti iste mogu koristiti poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Davatelj usluga u roku 4 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju.
Predaja ključeva rezerviranih smještajnih jedinica je u samom smještajnom objektu.

5. Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe nepredviđene okolnosti ili viša sila. Agencija ima pravo zamjeniti rezervirani smještaj drugom jedinicom ali uz predhodnu obavjest Gostu i to sa smještajem iste ili više kategorije i po cijeni po kojoj je rezervacija potvrđena. Ukoliko je zamjenski smještaj moguć u određenom objektu po cijeni većoj za 15% od cijene rezerviranog smještaja, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Gosta. Ukoliko zamjena nije moguća, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz predhodnu obavjest Gostu prije početka korištenja usluge, te mu je dužna vratiti uplaćenu akontaciju.

6. Pravo gosta na promjene i otkaz
Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, treba to učiniti pismeno putem elektroničke pošte ( e-mail adresa: info@fortis-travel.com ) . Za otkaz rezervacije više od 45 dana prije početka ugovorenog termina agencija vraća cjelokupni iznos avansa umanjen za 20 eura za fiksne troškove i trošak transfera novca, koji ide na račun primatelja uplate. U slučaju da Gost otkaže rezervaciju, nakon manje od 45 dana prije početka ugovorenog termina nema pravo zatražiti povrat uplaćene akontacije.
Ukoliko se gost ne pojavi na odredištu ili otkaže aranžman nakon njegova početka, agencija naplaćuje cjelokupni iznos aranžmana.

7. Obveze agencije
Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.
Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

8. Obveze gosta
Gost je obvezan:
– posjedovati ispravne putne isprave te pribaviti vizu ako mu je potrebna za ulazak u Republiku Hrvatsku
– poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
– pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici, te surađivati sa pružateljima usluga u dobroj namjeri – ne dovoditi druge goste iz drugih objekata u svoju smještajnu jedinicu bez odobrenja Vlasnika
– svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici gost je dužan na licu mjesta u cijelosti nadoknaditi – ne iznositi opremu apartmana ( ručnike , deke ili slično ) iz smještajne jedinice i gasiti klimu i druge električne uređaje ( kuhalo za vodu, svijetlo, mašinu za pranje suđa i rublja, televiziju ili slično) prije izlaska iz apartmana.
– prilikom dolaska u mjesto boravka Vlasniku objekta treba predočiti voucher sa detaljima o broju osoba i vrsti usluga koje im moraju biti pružene
– Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.
– Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Predaja ključa smještajnih jedinica se obavlja u samom objektu od strane vlasnika .

9. Prtljaga
Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, oštećena, izgubljena ili ukradena u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se Vlasniku smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

10. Reklamacije
Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene uplaćene usluge. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor.
Ukoliko gost na dan dolaska u smještajnu jedinicu nije zadovoljan sa stanjem smještaja, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju i obavijestiti vlasnika o reklamacijama. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan, te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti.Ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete.Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.

11. Nadležnost suda
Ako gost nije zadovoljan rješenjem reklamacije, ima pravo na sudsku arbitražu. U takvom slučaju bit će nadležan trgovački sud u Splitu.

12. Napomena
Uplaćivanjem akontacije gost u cjelosti prihvaća ove Opće uvjete.